Tüm MERSİN Buraya Bakıyor!
Reklam Ver

Mersin Büyükşehir Belediyesi EYLÜL Ayı Meclis Kararları

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL 2021 KARARLARI

BORÇLANMA

Büyükşehir Belediye Meclisi 09/09/2021 Perşembe günü Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap SEÇER Başkanlığında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Toplantı Salonu’nda toplandı.

Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 31/08/2021 tarihli ve E-11315954-853.02-132470 sayılı yazısı kâtip üye tarafından okundu.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA

Büyükşehir Belediyemizin stratejik plan çerçevesinde ilimizin ihtiyaç duyduğu yatırımlar öncelik sırasına göre planlanmış ve bütçeye konulan ödenek çerçevesinde projeler hazırlanarak yapım ihalelerine başlanmış ve yarım kalan yatırımlar halen devam etmektedir.

Stratejik plan çerçevesinde devam eden yatırımların tamamlanması ile ilimiz için acil ihtiyaç duyulan, yeni yatırımlara (altyapı, üstyapı ve sosyal – kültürel alanlarda) başlanabilmesi için yeni bir borçlanmaya gidilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Belediyemizin 2021 yılı bütçesine iç borçlanma yapılabilmesi amacıyla faiz hariç 265.000.000,00-TL (ikiyüzaltmışbeşmilyon) borçlanma yetkisi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.11.2020 tarihli ve 683 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Bu kapsamda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin (d) ve (e) bendi gereğince, İller Bankası veya ticari bankalardan faiz hariç 265.000.000,00-TL (ikiyüzaltmışbeşmilyon) kredi kullanmaya, belediyemiz adına borçlanma için her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya, kredi taksitlerinin ertelenmesi veya öne çekilmesi ve vadesinin değiştirilmesini talep etmeye, anapara faiz denetim gideri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vb. krediden kaynaklanan geri ödemelerde kullanılmak üzere adımıza açılacak teminat hesabına virman talimatı vererek kredi taksitlerinin aktarılmasını sağlamaya, Belediyemizin mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkul ile diğer gelirlerimizi ipotek vermeye ve bloke etmeye, belediyemizin her türlü hak ve alacaklarını terkin ve temlik etmeye, belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi rehin vermeye, mevcut mevzuatı ve meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde krediye konu işle ilgili her işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d bendine göre borçlanma yapmaya ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususunda; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yetkilendirilmesi ile ilgili teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.


YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİLİĞİ

Büyükşehir Belediye Meclisi 09/09/2021 Perşembe günü Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap SEÇER Başkanlığında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Toplantı Salonu’nda toplandı.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın 09/09/2021 tarihli ve E-53601641-010.03-139146 sayılı yazısı kâtip üye tarafından okundu.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30/09/2019 tarihli ve 477 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin Büyükşehir Belediye Görev Yetki Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 51. maddesi 4. fıkrasının ilk paragrafında belirtilen; “İçişleri Bakanlığı Koruyucu Özel Güvenlik Talimatı doğrultusunda Başkanlığın, protokolün, belediye binalarının, tesislerin ve bunlara ait sahaların güvenlik önlemlerini almak, güvenlik görevlilerinin kontrol, sevk ve idaresini sağlamak, gerekli koruma planlarını hazırlamak, Belediye Başkanının onayından sonra uygulanmasını sağlamak, bu amaçla güvenlik görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili düzenlemeler yapmak ve uygulanmasını sağlamak Zabıta Dairesi Başkanlığ’ının görevidir.” ibaresinin “5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında, Başkanlığın, belediye hizmet binalarının, tesislerin ve bunlara ait sahaların güvenlik önlemlerini almak, güvenlik görevlilerinin kontrol, sevk ve idaresini sağlayarak, güvenlik görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili düzenlemeler yapmak ve uygulanmasını takip etmek Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın görevidir.” şeklinde değiştirilmesi ile ilgili teklifin gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Vahap SEÇER Aysel MAVİOĞLU ÖNER Haluk MUTLUAY

Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Meclis Başkanı


TOROSLAR OSMANİYE

Büyükşehir Belediye Meclisi 09/09/2021 Perşembe günü Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap SEÇER Başkanlığında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Toplantı Salonu’nda toplandı.

Gündem maddesi gereğince; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03/09/2021 tarihli ve E-54882412-105.03-136154 sayılı yazısı kâtip üye tarafından okundu.

KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUNDA

Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.01.2021 tarihli ve 15 sayılı kararı ile Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1449 ada, 12 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havalesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Vahap SEÇER Aysel MAVİOĞLU ÖNER Haluk MUTLUAY

Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Meclis Başkanı


Tüm MERSİN Buraya Bakıyor!
Reklam Ver

Yazar-Editör:

Genel Yayın Yönetmeni ve Baş Editör profilidir.

Paylaş

Yorum Yazmak İster misiniz?

Lütfen Oylayın*

Mersin ile ilgili ne ararsan bulabilirsin :)